گواهینامه ها

 گواهي كاربرد علامت استاندارد اجباري

شركت كفش ايمني صنعتي كاوه تبريز توليد كننده انواع كفش وپوتين ايمني با مارك كاوه اكولو‍ژيك وارگونوميك در سال 89 موفق به اخذ گواهي استاندارد ملي ايران به شماره 1136 گرديده است .

گواهي مركز تحقيقات وتعليمات وحفاظت بهداشت كاربراي كفش ايمني

شركت كفش ايمني صنعتي كاوه تبريزتوليدكننده انواع كفش وپوتين ايمني با مارك كاوه

اكولوژيك وارگونوميك طي سالهاي 94-82 توانسته است گواهي تاييديه مركز تحقيقات

وحفاظت بهداشت كار را اخذ نمايد كه نشانگر كيفيت مستمر محصولات توليدي كفش

وپوتين  اين شركت مي باشد.

 

 

گواهي CEاروپا

شركت كفش ايمني صنعتي كاوه  تبريزتوليد كننده كفش وپوتين ايمني با مارك كاوه اكولوژيك

وارگونوميك در سال 90 موفق به اخذ گواهي CEكيفيت اروپا گرديد.

 

گواهي مركز تحقيقات و تعليمات وحفاظت بهداشت كار براي كفش عايق برق

گواهي iso 10002 ,iso9001

شركت كفش ايمني صنعتي كاوه تبريز  توليد كننده كفش وپوتين ايمني با مارك كاوه اكولوژيك

وارگونوميك در سال 91 گواهي ISO9001 مديريت كيفيت وISO 10002 مشتري مداري  رادريافت نمود.

 

 

گواهي ثبت علامت

 

گواهي كاربرد انجمن كيفيت

شركت كفش ايمني صنعتي كاوه تبريز توليد كننده انواع كفش وپوتين ايمني با مارك كاوه اكولو‍ژيك وارگونوميك در سال 89 موفق به اخذ گواهي انجمن كيفيت ايران گرديده است .

 

آخرین به روز رسانی در چهارشنبه ، 01 مهر 1394 16:01